.

ලක්රුහුණු අමාගඟුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
ධර්ම දානය සදහා අමා ගඟුල ලබා දෙනන විහාරස්ථථාන
මුල් බුදුසමයෙහි ඉගැන්වෙන කර්ම සංකල්පය කරුමයක් කර නොගනිමු.
2017 01 113 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
බුදු නුවනට පමණක් පෙනුනු කර්මය බෙදෙන ආකාරය
2017 02 114 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
අඳුරෙන් එළියට අවුත් ආලෝකවත් ජීවිතයක් ඇතිකර ගනිමු.
2017 03 115 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
2017 04 116 බාහිර ආගමික ආකල්ප දුරු කරමු. සද්ධර්මය අතුරුදහන් නොකරමු.
2017 04 116 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
2017 05 117 බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනාගෙන වාද විවාද වලින් සමුගනිමු.
2017 04 117 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය

AmaGangula - previous ---- පසු ගිය දහම් පත්‍ර

 

Dist amagagula
අනු
අංකය
ප්‍රාදේශිය
ලේකම්
කොට්ඨාශ

විහාරස්ථනයේ

නම හා ලිපිනය

විහාරාධිපති ස්වාමින් වභන්සේගේ නම
දුරකතන
අංකය
01 KN/ නාවලපිටිය

ශ්‍රි කවිෂ්වර වෙඵවනාරාමය

අඹගමුව පාර නාවලපිටිය.

ශ්‍රි කවිෂ්වර වෙඵවනාරාමය අඹගමුව පාර නාවලපිටිය. 054 2223509
02 KN/ නාවලපිටිය

ශ්‍රි පාද පිරිවෙන ගම්පොල

පාර නාවලපිටිය.

පුජ්‍ය කුරුණෑගල පියරතන ස්වාමින් වහන්සේ 054 2223255
03 KN/ නාවලපිටිය

ශ්‍රි සුන්දරාරාමය,

වරකාව, නාවලපිටිය.

පුජ්‍ය කැන්දගොල්ලේ සුධර්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ. 054 2222634
04 KN/ නාවලපිටිය

බෝඋයන ආරණ්‍ය සේනාසනය,

පල්ලේගම, නාවලපිටිය.

පුජ්‍ය හීනටිගල විමලානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ 054 3541010
05 KN/ නාවලපිටිය

ශ්‍රි රංසිමාලකාරාමය,

දොරුවාදෙණිය,නාවලපිටිය.

පුජ්‍ය මඞකුඹුරේ ධම්මාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ.
054 2222156
06 KN/ නාවලපිටිය

ශ්‍රි අශෝකාරාමය,

උපාලි මාවත ,මිපිටිය, නාවලපිටිය.

පුජ්‍ය රම්පාදෙණියේ ඥාණින්ද ස්වාමින් වහන්සේ. 054 2222892
07 KN/ නාවලපිටිය

උත්පලවණ්ණා මෙහෙණි ආරාමය,

දෙකේ කණුව,හුලන්ගස්හින්න,

නාවලපිටිය.

පුජ්‍ය ගිනිගත්හේනේ සුසිලා ශෝභණී භික්ෂුනීන් වහන්සේ.
054 2222680
08 KN/ නාවලපිටිය

යෝගාශ්‍රම විහාරය,

කැන්දෝපිටිය,නාවලපිට

පුජ්‍ය මිල්ලගහමුල සීලානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ. --
09 KN/ නාවලපිටිය

ශ්‍රි සුදර්ශනාරාමය,

හෝල්ගම,නාවලපිටිය.

පුජ්‍ය දෙකිද සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ. 081 3540616
10 KN/ නාවලපිටිය

සිරි ධම්මරතන මහ පිරිවෙන,

බව්වාගම,නාවලපිටිය.

පුජ්‍ය පොල්ගස්වත්තේ ජිනරතන ස්වාමින් වහන්සේ.
054 2222415
11 KN/ නාවලපිටිය

ශ්‍රි ධර්මරාජ විහාරය

දෙකිද අඵත්ගම නාවලපිටිය.

පුජ්‍ය ඇම්බැක්කේ සුමංගල ස්වාමින් වහන්සේ.
054 3541793
12 KN/ නාවලපිටිය

නාග ශ්‍රි බෝධිරුක්බාරාය,

දෙකිද,නාවලපිටිය.

පුජ්‍ය දෙකිද සීලරතන ස්වාමින් වහන්සේ.
054 3540038

Skype Status

JMS Support Online

Copyright © lakruhunu.com Template by VENUS