.

ලක්රුහුණු අමාගඟුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
ධර්ම දානය සදහා අමා ගඟුල ලබා දෙනන විහාරස්ථථාන
මුල් බුදුසමයෙහි ඉගැන්වෙන කර්ම සංකල්පය කරුමයක් කර නොගනිමු.
2017 01 113 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
බුදු නුවනට පමණක් පෙනුනු කර්මය බෙදෙන ආකාරය
2017 02 114 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
අඳුරෙන් එළියට අවුත් ආලෝකවත් ජීවිතයක් ඇතිකර ගනිමු.
2017 03 115 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
2017 04 116 බාහිර ආගමික ආකල්ප දුරු කරමු. සද්ධර්මය අතුරුදහන් නොකරමු.
2017 04 116 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
2017 05 117 බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනාගෙන වාද විවාද වලින් සමුගනිමු.
2017 04 117 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය

AmaGangula - previous ---- පසු ගිය දහම් පත්‍ර

Download Name Play Size Duration
download 001 Buddan Saranang Gachchami
001 Buddan Saranang Gachchami

16.8 MB 9:10 min
download 002 Sakala Sathama
002 Sakala Sathama

8.1 MB 4:26 min
download 003 Paramitha Bala
003 Paramitha Bala

7.1 MB 3:54 min
download 004 Niwan Dutu Himi
004 Niwan Dutu Himi

8.9 MB 4:50 min
download 005 Pahan Sila Dalvila
005 Pahan Sila Dalvila

6.3 MB 3:28 min
download Budune
006

9.4 MB 5:09 min
download Anguli Mala Piritha - 01. Ang
Unknown Artist

16.4 MB 35:50 min
 

Skype Status

JMS Support Online

Copyright © lakruhunu.com Template by VENUS