.

ලක්රුහුණු අමාගඟුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
ධර්ම දානය සදහා අමා ගඟුල ලබා දෙනන විහාරස්ථථාන
මුල් බුදුසමයෙහි ඉගැන්වෙන කර්ම සංකල්පය කරුමයක් කර නොගනිමු.
2017 01 113 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
බුදු නුවනට පමණක් පෙනුනු කර්මය බෙදෙන ආකාරය
2017 02 114 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
අඳුරෙන් එළියට අවුත් ආලෝකවත් ජීවිතයක් ඇතිකර ගනිමු.
2017 03 115 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
2017 04 116 බාහිර ආගමික ආකල්ප දුරු කරමු. සද්ධර්මය අතුරුදහන් නොකරමු.
2017 04 116 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
2017 05 117 බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනාගෙන වාද විවාද වලින් සමුගනිමු.
2017 04 117 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය

AmaGangula - previous ---- පසු ගිය දහම් පත්‍ර

larg sesimuni sihanada 

 

 

 

 

 

 

 

 

silumina
සිළුමිණ සති අන්ත පුවත් පත වෙබ් මුල් පිටුව.

Home

සිළුමිණ පුවත් පත මගින් කොටස් වශයෙන් පලවු සැසි මුණි සිහනඳ ලිපි පෙලයි.

අවසර අතිපුඡ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤණානන්ද හිමි . විසින් ඉදිරිපත් කල ලිපි කපයකි.

මෙම ලිපි පෙල දැනට අවසන්වි ඇත. අපගේ අරමුණ බෞද්ධ ශ්‍රාවක ඹබට එය අපහසු තාවයකින් තොරව නැවත කියවිමට ඉඬ ලබා දිම පමණි

 

 Sesimuni sihanada

 
1   PDF
2   PDF
    PDF
     
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
    PDF
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Skype Status

JMS Support Online

Copyright © lakruhunu.com Template by VENUS